Wyszukiwarka

Producenci

Sprawdź komentarze z

allegro

Super Sprzedawca

Akcesoria niemowlęce

Sprawdź akcesoria dla niemowląt!

Ulubione

0 produktów

Dane firmy

Entliczek Pentliczek Sp. z o.o.

ul. Szwedzka 21

05-660 Warka

woj. mazowieckie

tel. (+48) 793 224 434

tel. (+48) 793 034 001

NIP 7972079004

Regon 521543881

Foteliki samochodowe Britax Romer, wózki dziecięce, kołdry i pościel dla dzieci.

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Entliczek Pentliczek Sp. z o.o.;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.entliczekpentliczeksklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Entliczek Pentliczek Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego wspomnianego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  www.entliczekpentliczeksklep.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.entliczekpentliczeksklep.pl, prowadzony jest przez Entliczek Pentliczek Sp. z o.o. 05-660 Warka, ul. Szwedzka 21 NIP 7972079004, Regon 521543881, KRS 0000961857.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Entliczek Pentliczek Sp z o.o. NIP 7972079004, Regon 521543881, KRS 0000961857 05-660 Warka ul. Szwedzka 21 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu "Regulamin"

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest dowolna i nie stanowi warunku w celu dokonania zakupów w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie głównej Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Entliczek Pentliczek Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Entliczek Pentliczek Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Entliczek Pentliczek Sp. z o.o. NIP 7972079004, Regon 521543881, KRS 0000961857 05-660 Warka ul. Szwedzka 21

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Entliczek Pentliczek Sp. z o.o. NIP 7972079004, Regon 521543881, KRS 0000961857 05-660 Warka ul. Szwedzka 21

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Entliczek Pentliczek Sp. z o.o. NIP 7972079004, Regon 521543881, KRS 0000961857 05-660 Warka ul. Szwedzka 21

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.entliczekpentliczeksklep.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” ---> "Kontynuuj" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz  formy płatności i dostawy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Entliczek Pentliczek Sp. z o.o. NIP 7972079004, Regon 521543881, KRS 0000961857 05-660 Warka ul. Szwedzka 21 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9 Sklep dopuszcza także formy składania zamówienia jak:

-zamówienia złożone za pośrednictwem telefonu pod nr 793224434 bądź 793034001;

-zamówienia złożone na adres email entliczekpentliczek.sklep@gmail.com

Złożenie zamówienia za pośrednictwem telefonu bądź poczty email traktowane jest jako zawarcie umowy sprzedaży.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostępność towaru

5.1 Dostępność towaru jest zgodna z danymi podanymi w karcie produktu poz. "Termin wysyłki", gdzie "1 dni" oznacza wysyłkę w ciągu 24h. Termin "....dni" dot. dni roboczych.

5.2 Mimo tego, że dokładamy wszelkich starań aby oferta sklepu była jak najbardziej aktualna, nie wykluczamy możliwości zaistnienia sytuacji braku towaru na sklepie  zgodnie z terminem podanym w poz. "Termin wysyłki". Klient maksymalnie ostatniego planowanego dnia wysłki zgodnie z poz. "Termin wysyłki" w karcie produktu, zostaje poinformowany email-owo o "nowym" planowanym terminie wysyłki towaru.

VI. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się, przesyłką kurierską bądź Pocztą Polską --> (zam. do 50 PLN brutto, metoda płatności przelew na konto). Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia za wyjątkiem wysyłki zagranicznej gdzie koszt dostawy jest ustalany indywidualnie po złożeniu zamówienia. Najczęstsze koszty dostawy przedstawiono w tabeli Nr 1.

6.3. Termin realizacji wysyłki wynosi od 1  do 21 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.

6.4  Termin realizacji wysyłki wynosi od 1  do 21 dni roboczych licząc od dnia wpływu środków na konto sklepu w przypadku płatności Online, przelewem tradycyjnym bądź za pośrednictwem Rat PayU.

6.5. Łóżeczka drewniane oraz wanny wysyłamy kurierem na odpowiedzialność klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zaistniałe podczas transportu. Sklep jednocześnie oświadcza, że:

-łóżeczka wysyłane są w stanie nienaruszonym;

-wanna/wanny wysyłane są w stanie nienaruszonym;

-produkt jest przygotowany do wysyłki w należyty sposób.

6.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu "Regulamin"oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu bądź faktury VAT. W przypadku zamówień realizowanych w ramch modelu dropshipping-u klient otrzymuje paragon bądź fakturę drogą elektroniczną.

Tabela Nr 1.

VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) płatnością w systemie PayU (przelew online, płatność kartą Visa bądź Master Card);

b.) przy odbiorze Towaru płatność "za pobraniem";

c.) w systemie ratalnym PayU;

Ad. punkt c

Klient otrzymuje pożyczkę od tzw. partnera pożyczkowego na zasadach opisanych na stronie PayU, kliknj tu.

"Kto udziela pożyczki na zakupy w sklepie internetowym?

Podmiotem udzielającym pożyczki, określanej jako Raty PayU jest partner pożyczkowy – Alior Bank SA albo mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. Sprzedający nie jest stroną umowy kredytowej, którą zawierasz, gdy kupujesz na raty PayU. Decyzja o przyznaniu pożyczki zależy również od Twojej historii w Biurze Informacji Kredytowej. Za sprawdzenie historii kredytowej w BIK odpowiada Alior Bank SA albo mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

d.) przelewem tradycyjnym

Płatności jako przelew tradycyjny prosimy dokonywać na konto:

Nr konta: 60 1050 1025 1000 0090 8159 6364

ING BANK ŚLĄSKI

Entliczek Pentliczek Sp. z o.o.

Szwedzka 21

05-660 Warka

 

e.) faktura PayPal bądź łącze PayPal.Me

Forma ta dotyczy płatności jedynie przy wysyłce zagranicznej. Po wybraniu tej metody płatności klient otrzymuje fakturę bądź łącze do płatności (na wartość zamówienia + wysyłka + prowizja PayPal 2,99%) wystawioną za pośrednictwem system PayPal na podany w trakcie składania zamówienia adres email. Do wartości zamówienia doliczana jest prowizja PayPal w wysokości 2,99%*

*Wartość prowizji będzie wskazana w podsumowania zakupów w pozycji "Dopłata za płatność".

 

UWAGA w przypadku płatności wskazanych w pkt. 7.2. a oraz 7.2. c do wartości zamówienia doliczana jest prowizja w wysokości 1,99% wartości zamówienia. Wartość prowizji będzie wskazana w podsumowania zakupów w pozycji "Dopłata za płatność".

7.3 Ceny w sklepie stacjonarnym mogą różnić się od cen przedstawionych w sklepie internetowym. Polityka cenowa dla sklepu internetowego stanowi oddzielną formę kalkulacji.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1. Zgodnie z obowiązującym prawem art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumentów Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14dni odstąpić od niej bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Formularz odstąpienia od umowy oraz wymienione zapisy ustawy znajdą Państwo >tutaj<.

8.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

8.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Entliczek Pentliczek Sp. z o.o. 05-660 Warka ul. Szwedzka 21

8.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8.5.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. Entliczek Pentliczek Sp z o.o. 05-660 Warka ul. Szwedzka 21 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres entliczekpentliczek.sklep@gmail.com, Entliczek Pentliczek Sp. z o.o. 05-660 Warka ul. Szwedzka 21,  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.3. Entliczek Pentliczek Sp. z o.o. 05-660 Warka ul. Szwedzka 21 nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Entliczek Pentliczek Sp. z o.o. 05-660 Warka ul. Szwedzka 21 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Entliczek Pentliczek Sp. z o.o. 05-660 Warka ul. Szwedzka 21 o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Entliczek Pentliczek Sp. z o.o. 05-660 Warka ul. Szwedzka 21, mailowo pod adres entliczekpentliczek.sklep@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Entliczek Pentliczek Sp. z o.o. 05-660 Warka ul. Szwedzka 21 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Entliczek Pentliczek Sp. z o.o. 05-660 Warka ul. Szwedzka 21 a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Entliczek Pentliczek Sp. z o.o. 05-660 Warka ul. Szwedzka 21 a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Entliczek Pentliczek Sp. z o.o. 05-660 Warka ul. Szwedzka 21

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.